advies & indicatie in de zorg

Visie
De stichting beoogt het efficiënt en effectief doelgericht indiceren van burgers tot het verkrijgen van een indicatie, beschikking of toelating tot algemene voorzieningen van de Zorg Verzekering Wet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdwet of andere maatschappelijke voorzieningen, die de zelfredzaamheid en het behouden van de zelfregie van de burger bevordert. De stichting stelt hierbij dat de zelfredzaamheid van de klant of zijn leefomgeving voorliggend is op professionele en uit algemene middelen gefinancierde ondersteuning/zorg, waardoor de geïndiceerde professionele zorg aantoonbaar noodzakelijk is.

Missie
De stichting realiseert voor thuiswonende burgers de toegang tot het zorgstelsel door concrete ondersteuning van deze burger met professionele medewerkers bij het adviseren en/of aanvragen van een indicatie, beschikking of andersoortige toelating.

De stichting voert deze werkzaamheden uit in directe opdracht van de burger, een zorg of welzijnsorganisatie, zorgverzekeraars, gemeenten of andere partijen.

Toezicht
De stichting heeft een bestuur en een directeur die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden van de stichting. De stichting toetst geregeld haar eigen handelen met interne en externe methodieken. De stichting is onafhankelijk van burgers, zorgaanbieders, verzekeraars, gemeenten en andere ketenpartners. De stichting staat voor een onafhankelijk advies of indicatiebesluit wat recht doet aan de klantsituatie en voldoet aan geldende wet- en regelgeving.

Stichting Goed Thuis is een door het ministerie VWS erkende zorginstelling.